Audio tour

Audio tourFeanwâlden op it âlde spoar

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  (LET OP: begjin mei it ôfspyljen/lêzen fan ûndersteande tekst)

  Jimme kinne skiednis út boeken, films en games. Út ferhalen fan jimme master of juf, fan jimme heit en mem of pakes en beppes. Mar wat ik jimme no sjen litte wol, sit der in bytsje tuskenyn: Ik wol jimme it Feanwâlden fan 150 jier lyn sjen litte, út de tiid fan de pake fan dyn pake en de beppe fan dyn beppe. Dy minsken kinsto net sa goed, mar se binne wol famylje. Se binne dyn betoerpake of betoerbeppe.

   Yn harren tiid wie Feanwâlden net sa maklik berikber as hjoed de dei. Der wiene mar trije paden dy’t nei Feanwâlden giene en dat wiene allegearre sânpaden, of  - as it bot reint hie – modderpaden.
  Dat sjitte fansels net op, foaral net asto noch allegearre guod mei nimme wolste. Reizgjen duorre dus folle langer en ferhúzjen gie foar de minsken folle dreger en langsamer as hjoed de dei.

   Oan de noord- en westkant fan it doarp wie wetter en moeras. Dy kant út koest dus rinnend net fjirder. Allinnich mar mei lytse boatsjes.
  Eins lei it doarp dus oan de râne fan de bewenne wrâld.
  Der wennen foaral earme minsken yn Feanwâlden. It doarp wie net grut en hiele moaie grutte gebouwen wienen der net.

  Of dochs wol …..
  Feanwâlden hie ien opfallend gebou. Rin mar eefkes nei punt 1 op jimme route, sadat jimme it goed sjen kinne.

 3. 1 Foar de poarte fan de Skierstins
 4. 2 Foar de yngong fan it tsjerkhôf
 5. 3 Begjin fan’e haven
 6. 4 Achterwei
 7. 5 Foarpaad
 8. 6 Stasjon en spoar
 9. 7 Transferium
 10. 8 Stinswei
 11. 9 Patrimonium
 12. 10 Einpunt
 1. Audio tour Summary

  (LET OP: begjin mei it ôfspyljen/lêzen fan ûndersteande tekst)

  Jimme kinne skiednis út boeken, films en games. Út ferhalen fan jimme master of juf, fan jimme heit en mem of pakes en beppes. Mar wat ik jimme no sjen litte wol, sit der in bytsje tuskenyn: Ik wol jimme it Feanwâlden fan 150 jier lyn sjen litte, út de tiid fan de pake fan dyn pake en de beppe fan dyn beppe. Dy minsken kinsto net sa goed, mar se binne wol famylje. Se binne dyn betoerpake of betoerbeppe.

   Yn harren tiid wie Feanwâlden net sa maklik berikber as hjoed de dei. Der wiene mar trije paden dy’t nei Feanwâlden giene en dat wiene allegearre sânpaden, of  - as it bot reint hie – modderpaden.
  Dat sjitte fansels net op, foaral net asto noch allegearre guod mei nimme wolste. Reizgjen duorre dus folle langer en ferhúzjen gie foar de minsken folle dreger en langsamer as hjoed de dei.

   Oan de noord- en westkant fan it doarp wie wetter en moeras. Dy kant út koest dus rinnend net fjirder. Allinnich mar mei lytse boatsjes.
  Eins lei it doarp dus oan de râne fan de bewenne wrâld.
  Der wennen foaral earme minsken yn Feanwâlden. It doarp wie net grut en hiele moaie grutte gebouwen wienen der net.

  Of dochs wol …..
  Feanwâlden hie ien opfallend gebou. Rin mar eefkes nei punt 1 op jimme route, sadat jimme it goed sjen kinne.

Reviews

4 reviews

Review this tour
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.
 • Sjouke

  5 out of 5 rating 03-05-2022

  Leuk initiatief!

 • Baukje

  5 out of 5 rating 02-05-2022

  leuke info

 • Maarten

  5 out of 5 rating 01-19-2022

  De plaatjes en krantenartikelen zijn ook een erg leuke toevoeging

 • Theckla

  5 out of 5 rating 01-19-2022

  Top